Giấy phép kinh doanh các ngành nghề có điều kiện

GIẤY PHÉP KINH DOANH CÁC NGÀNH NGHỀ CÓ ĐIỀU KIỆN

Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi Luật đầu tư.

Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây:
a/ Giấy phép;
b/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
c/ Chứng chỉ hành nghề;
d/ Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
e/ Văn bản xác nhận;
g/ Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật;
h/ Các điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản.

Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh có quyền được cấp các văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g (gọi chung là giấy phép hoặc giấy phép kinh doanh). Queenlaw cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục để lấy giấy phép kinh doanh (còn gọi là giấy phép con) cho doanh nghiệp đối với một số ngành, nghề và thông tin như sau:

I LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ
1 Sản xuất con dấu 56 ngày 46.000.000đ Căn cứ:
– Luật đầu tư
– Nghị định số 96/2016/NĐ-CP
– Thông tư số 218/2016/TT-BTC
Thành lập doanh nghiệp 06 ngày 1.000.000đ
Tư vấn bảo đảm điều kiện PCCC, ANTT trực tiếp 10.000.000đ
Xây dựng hồ sơ PCCC 10 ngày 6.000.000đ
Xây dựng hồ sơ ANTT 9.000.000đ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan: PCCC; Tư pháp, UBND, QLHC. Chi phí: treo gắn nội quy, tiêu lệnh, trang bị 02 bình (PCCC); cấp phiếu LLTP, xác nhận, thẩm định (ANTT). 20-40 ngày 20.000.000đ
Tư vấn bảo đảm tuân thủ sau cấp phép trong 12 tháng Miễn phí
Kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề sản xuất con dấu
2 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ 66 ngày 51.000.000đ Căn cứ:
– Luật đầu tư
– Nghị định số 96/2016/NĐ-CP
– Thông tư số 218/2016/TT-BTC
Thành lập doanh nghiệp 06 ngày 1.000.000đ
Tư vấn bảo đảm điều kiện PCCC, ANTT trực tiếp 10.000.000đ
Xây dựng hồ sơ PCCC 10 ngày 10.000.000đ
Xây dựng hồ sơ ANTT 10.000.000đ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan: PCCC; Tư pháp, UBND, QLHC. Chi phí: treo gắn nội quy, tiêu lệnh, trang bị 02 bình (PCCC); cấp phiếu LLTP, xác nhận, thẩm định (ANTT). 30-50 ngày 20.000.000đ
Tư vấn bảo đảm tuân thủ sau cấp phép trong 03 tháng Miễn phí
Kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ cầm đồ
3 Kinh doanh dịch vụ in 81 ngày 54.000.000đ Căn cứ:
– Luật đầu tư
– Nghị định số 96/2016/NĐ-CP
– Thông tư số 218/2016/TT-BTC
– Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
– Nghị định số 25/2018/NĐ-CP
Thành lập doanh nghiệp 06 ngày 1.000.000đ
Tư vấn bảo đảm điều kiện PCCC, ANTT trực tiếp 10.000.000đ
Xây dựng hồ sơ PCCC 10 ngày 5.000.000đ
Xây dựng hồ sơ ANTT 8.000.000đ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan: PCCC; Tư pháp, UBND, QLHC. Chi phí: treo gắn nội quy, tiêu lệnh, trang bị 02 bình (PCCC); cấp phiếu LLTP, xác nhận, thẩm định (ANTT). 20-40 ngày 20.000.000đ
Tư vấn bảo đảm tuân thủ sau cấp phép trong 06 tháng Miễn phí
Kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ in
Tư vấn bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ sở in trực tiếp 5.000.000đ
Xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in 05 ngày 2.000.000đ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại UBND cấp tỉnh 10-20 ngày 3.000.000đ
Kết quả: Giấy phép hoạt động in
4 Kinh doanh súng bắn sơn (Tham chiếu)
5 Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Tham chiếu)
6 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Tham chiếu)
7 Kinh doanh dịch vụ lưu trú (Tham chiếu)
8 Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (Tham chiếu)
9 Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường (Tham chiếu)
10 Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ (Tham chiếu)
II LĨNH VỰC KHÁC
1 Kinh doanh rượu 20-50 ngày 10-200.000.000đ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP
2 Kinh doanh dược 30-50 ngày 20-100.000.000đ Luật số 105/2016/QH13
3 Kinh doanh dịch vụ lữ hành 30 ngày 30.000.000đ Luật số 09/2017/QH14
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP
4 Kinh doanh dịch vụ việc làm 21-36 ngày 10.000.000đ Luật số 10/2012/QH13
5 Sản xuất mỹ phẩm 30-45 ngày 20.000.000đ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP
6 Kinh doanh vận tải 1,5-4 tháng 100-200.000.000đ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP
7 Thành lập trung tâm ngoại ngữ 45-60 ngày 28.000.000đ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
8 (Danh mục liên tục được cập nhật)  —  —

 

Hãy liên hệ với Queenlaw để được tư vấn về các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề đó.


Xem thêm
»  Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
»  Danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện