Ngoại giao phòng ngừa

Tư vấn phòng ngừa rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp thông qua biện pháp ngăn chặn tuyệt đối các lỗi vi phạm hành chính (VPHC).

NGOẠI GIAO PHÒNG NGỪA

Ngoại giao phòng ngừa là một dịch vụ tổng hợp của các biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, không để phạt một đồng nào trước các cơ quan quản lý hành chính, tích cực phát huy sự hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ doanh nghiệp – Nhà nước.

Ngoại giao phòng ngừa nhấn mạnh đến tính ngoại giao như một ứng xử lịch sự mang tính xã giao, nhưng không bắt buộc, trên một nền tảng nội lực vững chắc trước các cơ quan quản lý liên quan. Để làm được vậy, dịch vụ làm cho doanh nghiệp 3+1 việc sau đây:

STT Dịch vụ 1 Dịch vụ 2 Tỷ lệ kiểm soát
1 Rà soát tuân thủ:

– Rà soát toàn diện việc tuân thủ của doanh nghiệp

– Đưa ra cảnh báo rủi ro VPHC (nếu có)

Rà soát tuân thủ:

– Rà soát toàn diện việc tuân thủ của doanh nghiệp

– Đưa ra cảnh báo rủi ro VPHC (nếu có)

60%
2 Áp dụng ngăn chặn:

– Xây dựng tường lửa ngăn chặn mọi rủi ro VPHC phát sinh đối với doanh nghiệp

– Xử lý những rủi ro được cảnh báo

Chuyển giao rủi ro 30%
3 Theo dõi tuân thủ:

– Theo dõi sự thay đổi của các văn bản luật liên quan

– Kịp thời điều chỉnh việc tuân thủ của doanh nghiệp tương ứng với quy định mới

10%
4 Ngoại giao nghiệp vụ:

– Thay mặt doanh nghiệp trả lời mọi thắc mắc của cơ quan QLHC (qua phone)

– Luôn đưa ra ít nhất hai phương án ứng xử để cho doanh nghiệp tham khảo lựa chọn

0%

 

(Dịch vụ 2 chưa triển khai)

Thực tế khái niệm rủi ro pháp lý mang hàm nghĩa rộng, bao gồm rủi ro đến từ cơ quan quản lý nhà nước, rủi ro đến từ giao dịch dân sự, rủi ro nội bộ và rủi ro khác. Dịch vụ Queenlaw chỉ xét trong phạm vi những rủi ro đến từ cơ quan quản lý nhà nước với lý do đây là một chủ thể đặc biệt và có sẵn bộ máy để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC.

Trong phạm vi rủi ro pháp lý đến từ cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, dịch vụ Queenlaw áp dụng ngăn chặn trên các lĩnh vực cơ bản và sát sườn nhất với doanh nghiệp, bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, công tác kế toán, nghĩa vụ của người nộp thuế, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, trách nhiệm BHXH, BHYT …

Phát huy truyền thống của nền ngoại giao Hồ Chí Minh với phương châm ‘dĩ bất biến, ứng vạn biến’, tức là vững chắc về nguyên tắc, linh hoạt trong sách lược, dịch vụ Queenlaw phục vụ cho quyền lợi tối cao của doanh nghiệp, lấy thực lực làm nền tảng, đồng thời tôn trọng lợi ích các bên góp phần giảm thiểu xung đột leo thang, tạo đà đột phá hướng đến tương lai.


Xem thêm
»  Ngoại giao bóng bàn
»  Ngoại giao pháo hạm