Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) đôi khi phát sinh những cập nhật thay đổi thông tin cần làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như là thay đổi địa chỉ trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, mở thêm chi nhánh, hoặc là tạm ngừng hoạt động kinh doanh v.v…

So với thủ tục thành lập khi doanh nghiệp còn bỡ ngỡ, thủ tục của doanh nghiệp sau thành lập thông thường các doanh nghiệp cũng có thể nghiên cứu làm lấy, tuy nhiên đôi khi doanh nghiệp không có đủ thời gian dành cho nghiên cứu thực hiện các văn bản quy định. Dịch vụ Queenlaw làm thay doanh nghiệp các công việc này!

Xử lý doanh nghiệp sau thành lập bao gồm:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (không làm thay đổi nội dung trên GCNĐKDN)
– Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi nội dung trên GCNĐKDN)
– Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh
– Tạm ngừng kinh doanh
– Giải thể doanh nghiệp
– Phá sản doanh nghiệp
– Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (tổ chức lại doanh nghiệp)
– M&A

Bảng phí dịch vụ xử lý doanh nghiệp sau thành lập:

I Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phí Giảm Chưa bao gồm Thời gian dự kiến
1 Thông báo sử dụng mẫu con dấu 500.000đ 06 ngày làm việc
2 Thông báo thay đổi mẫu con dấu 500.000đ 06 ngày làm việc
3 Thông báo hủy mẫu con dấu 500.000đ 06 ngày làm việc
4 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế 1.500.000đ 06 ngày làm việc
5 Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp 1.500.000đ 06 ngày làm việc
6 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 3.300.000đ C500 10 ngày làm việc
7 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập 3.300.000đ 20 ngày làm việc
8 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ 3.300.000đ 20 ngày làm việc
II Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phí Giảm Chưa bao gồm Thời gian dự kiến
1 Đổi tên doanh nghiệp 3.300.000đ C500 10 ngày làm việc
2 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng huyện 3.300.000đ C500 10 ngày làm việc
3 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác huyện 3.300.000đ C500 Thủ tục 08-MST + Ấn chỉ (BK/TB) 20 ngày làm việc
4 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh 4.300.000đ C500 Thủ tục 08-MST + Ấn chỉ (BK/TB) 30 ngày làm việc
5 Thay đổi giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp 5.300.000đ C500 Báo cáo tài chính 20 ngày làm việc
6 Thay đổi tăng vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp 3.300.000đ C500 10 ngày làm việc
7 Thay đổi người đại diện theo pháp luật 3.300.000đ C500 10 ngày làm việc
8 Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân 3.300.000đ 10 ngày làm việc
9 Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 3.300.000đ 10 ngày làm việc
10 Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 3.300.000đ 10 ngày làm việc
III Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Phí Giảm Chưa bao gồm Thời gian dự kiến
1 Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước 3.000.000đ 10 ngày làm việc
2 Thay đổi nội dung ĐKHĐ chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước 1.500.000đ 10 ngày làm việc
3 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước 3.000.000đ 20 ngày làm việc
4 Lập địa điểm kinh doanh 1.500.000đ 06 ngày làm việc
5 Thay đổi nội dung ĐKHĐ địa điểm kinh doanh 1.500.000đ 06 ngày làm việc
6 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh 1.500.000đ 10 ngày làm việc
IV Tạm ngừng kinh doanh Phí Giảm Chưa bao gồm Thời gian dự kiến
1 Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 3.000.000đ C500 Tạm ngừng CN, VPĐD, ĐĐKD 10 ngày làm việc
2 Chi nhánh tạm ngừng kinh doanh 1.500.000đ 10 ngày làm việc
3 Văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh 1.500.000đ 10 ngày làm việc
4 Địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh 1.500.000đ 10 ngày làm việc
5 Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 1.500.000đ 10 ngày làm việc
V Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp Phí Giảm Chưa bao gồm Thời gian dự kiến
1 Chia doanh nghiệp 4.000.000đ Gói thành lập 1 + Gói thành lập 1 30 ngày làm việc
2 Tách doanh nghiệp 4.300.000đ Gói thành lập 1 30 ngày làm việc
3 Hợp nhất doanh nghiệp 6.000.000đ Gói thành lập 1 30 ngày làm việc
4 Sáp nhập doanh nghiệp 6.300.000đ 20 ngày làm việc
5 Chuyển đổi công ty TNHH 1TV thành công ty TNHH 2TV 4.300.000đ 20 ngày làm việc
6 Chuyển đổi công ty TNHH 2TV thành công ty TNHH 1TV 4.300.000đ 20 ngày làm việc
7 Chuyển đổi công ty TNHH 1TV thành công ty cổ phần 4.300.000đ 20 ngày làm việc
8 Chuyển đổi công ty TNHH 2TV thành công ty cổ phần 4.300.000đ 20 ngày làm việc
9 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1TV 4.300.000đ 20 ngày làm việc
10 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2TV 4.300.000đ 20 ngày làm việc
11 Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1TV 4.300.000đ 20 ngày làm việc
12 Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 2TV 4.300.000đ 20 ngày làm việc
13 Giải thể doanh nghiệp không phải thực hiện quyết toán thuế 6.000.000đ TCHQ + CQT + PC64 45 ngày làm việc
14 Giải thể doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế 6.000.000đ QTT + TCHQ + CQT + PC64 45 ngày làm việc
15 Phá sản doanh nghiệp 32.000.000đ
VI Hiệu đính thông tin Miễn phí

Ghi chú:
1. Thời hạn thông báo kết quả được tính theo ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).
2. Trường hợp yêu cầu thay đổi từ 02 nội dung, thời hạn thông báo kết quả được tính theo nội dung có thời hạn dài nhất.
3. Trường hợp yêu cầu thời hạn thông báo kết quả sớm hơn, phí được tính thêm theo thỏa thuận.
4. Thời hạn thông báo kết quả có thể dài hơn do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.
5. Phí chưa bao gồm trường hợp có vốn đầu tư nước ngoài.
6. Trường hợp yêu cầu thay đổi từ 02 nội dung, phí được tính theo nội dung có phí cao nhất và từ nội dung thứ hai tính thêm 500.000đ/nội dung.
7. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân, phí có thể giảm 500.000đ (C500).
8. Trường hợp công ty có thành viên, cổ đông là tổ chức, phí được tính thêm 500.000đ/tổ chức.
9. Phí bao gồm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 300.000đ.
10. Phí bao gồm phần không chịu thuế, phần có VAT và phần chưa có VAT.
11. Bảng phí này áp dụng từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có bảng phí thay thế.
12. Mức phí trong bảng phí này áp dụng trong 12 quận nội thành Hà Nội, riêng mức phí đăng ký doanh nghiệp áp dụng toàn Hà Nội.

Hãy liên hệ với Queenlaw để được tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


Xem thêm
»  Giải thể doanh nghiệp
»  Phá sản doanh nghiệp